NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU


ÚVOD


K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ: Amen.


K: Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne
zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovu matkou Máriou a s jeho bratmi
a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.
Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené
dary Ducha Svätého.


Modlime sa.
Chvíľa ticha.
Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli
očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom
múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne
pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ: Amen.

 

Informácie k 06.05.2020

Rímskokatolícka CIRKEV, FARNOSŤ Svätého IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

platné od 06.05.2020

Sv. omše budú (v prípade aspoň trochu priaznivého počasia) na nádvorí fary.

Vstup do priestoru nádvoria fary alebo kostola bude umožnený najskôr 15 minút pred bohoslužbami (výnimkou je sv. spoveď a služba).

 

 

Informácie k aktuálnej situácii

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ KOSTOL SVÄTÉHO IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

 

pondelok až nedeľa

08:00 – 16:00     -     otvorený vstup kostola pre súkromnú Eucharistickú adoráciu a modlitbu

16:00 – 18:00     -     otvorený kostol pre súkromnú Eucharistickú adoráciu a modlitbu

                           -     možnosť sv. prijímania (na ruku) po dezinfekcii rúk pri príchode do kostola

 

V kostole môže byť najviac 7 ľudí (okrem kňaza a nutných spolupracovíkov).

 

Nezdržiavajte sa vo väčších skupinách v kostole a dodržiavajte odstupy medzi osobami (aspoň 2 metre).
Keď príde viac ľudí, dajte možnosť na osobnú modlitbu ďalším a opustite priestor kostola.

 

DO KOSTOLA VSTUP IBA S PREKRYTÝM NOSOM A ÚSTAMI ČIŽE S RÚŠKOM, RESPIRÁTOROM, ŠATKOU...

Chráňme tým svoje zdravie i zdravie ostatných.

 

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

(zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský)

 

Odkaz na stiahnutie Liturgia domácej cirkvi na veľkonočné trojdnie 2020 PDF

 

„Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi.

A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)

 

Drahí bratia a sestry,

na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a  sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.

 

Mimoriadne odpustky

"Udeľuje sa dar mimoriadnych odpustkov pre veriacich postihnutých chorobou Covid-19, bežne nazývanou koronavírus, ako aj zdravotníckym pracovníkom, rodinným príslušníkom a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, aj modlitbou, o týchto starajú.„V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí“ (Rim 12, 12). Slová, ktoré napísal sv. Pavol Cirkvi v Korinte zaznievajú celými dejinami Cirkvi a usmerňujú zmýšľanie veriacich, ktorí čelia utrpeniu, chorobe a nešťastiu.Prítomná chvíľa, v ktorej sa teraz nachádza celé ľudstvo, ohrozované neviditeľnou a zákernou chorobou, ktorá už pred nejakou dobou mocne zasiahla do života všetkých a stala sa jeho súčasťou, deň za dňom vzbudzuje úzkostné strachy, nové neistoty a predovšetkým rozširuje fyzické i morálne utrpenie. Cirkev, podľa príkladu svojho božského Učiteľa, mala vždy na srdci pomoc chorým. Ako uviedol Ján Pavol II., zmysel ľudského utrpenia je dvojaký: „Je nadprirodzený, lebo je zakotvený v božskom tajomstve vykúpenia sveta; súčasne je aj hlboko ľudský, lebo človek v ňom nachádza seba samého, svoju ľudskosť, svoju dôstojnosť, svoje poslanie.“ (apošt. list Salvifici doloris, 31).V ostatné dni aj pápež František ukázal svoju otcovskú blízkosť a znovu zopakoval svoju výzvu neprestajne sa modliť za chorých na koronavírus. Aby všetci tí, čo trpia v dôsledku Covid-19, práve v tajomstve tohto utrpenia mohli objaviť „Kristovo vykupiteľské utrpenie“ (tamtiež 30), Apoštolská penitenciária, ex auctoritate Summi Pontifics, dôverujúc v slová Krista Pána a v duchu viery zvažujúc aktuálne prebiehajúcu epidémiu a jej prežívanie z pohľadu osobného obrátenia, udeľuje dar odpustkov v zmysle nasledujúceho nariadenia. Udeľujú sa úplné odpustky veriacim postihnutým koronavírusom, z nariadenia zdravotníckej autority daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch, ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností, alebo keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné. Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad Milosrdného Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13), získavajú tento dar úplných odpustkov za rovnakých podmienok. Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe. Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, zverujúc Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim v hodine smrti úplné odpustky, ak sú náležite disponovaní a pravidelne počas života sa modlili nejakú modlitbu (v tomto prípade Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky). Pre dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť kríž s ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž (porov. Enchiridion indulgentiarum, 12). 

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Matka a Matka Cirkvi, Uzdravenie chorých a Pomocnica kresťanov, naša Orodovníčka, nech pomáha trpiacemu ľudstvu, odvráti od nás zlo tejto pandémie a vyprosí nám všetky potrebné dobrá pre našu spásu a posvätenie.

Tento dekrét platí bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie."

 

Dané v Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 19. marca 2020

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.


Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.


V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali.

Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre modlitbu otvorené.

 

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

 

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

 

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.


 

Zdroj: tkkbs.sk

 

Program Duchovnej obnovy - Sviatosti

 

 

 

Duchovná obnova

Sviatosti